شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته قائم شهر

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد ماه ۹۶- تهران

گزارش تصویری هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران...مرداد ماه 1397