جدول مشخصات لوله های فاضلابی - چسبی بر اساس استاندارد ملی (EN1329)-ISIRI 9119
موارد مصرفی (P N)فشار (mm)ضخامت (mm)قطر کد کالا
B 10 3 63 1010006330
BD 6 3 75 1010007530
BD 6 3 90 1010009030
BD 6 3/2 110 1010011032
BD 6 3/2 125 1010012532
BD 4 4 160 1010016040
B 5/1 4 200 1010020040
BD 6 4/9 200 1010020049