جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN12200)-ISIRI 12142-1
موارد مصرفی (mm)ضخامت (mm)قطر کد کالا
B 1/9 63 1020006319
B 1/8 90 1020009018
B 2/2 110 1020011022
B 2/5 125 1020012525
B 3/2 160 1020016032