حضور گلسار پلیمر پاد در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور گلسار پلیمر پاد در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران زمان: ۱۵ الی ۱۸ مردادماه ۹۷ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن ۱۰ و ۱۱ غرفه شماره ۱۰29 ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸