اتصالات فاضلابی چسبی - سه سر کوپله

سه راهی 90 درجه سه سر کوپله

کد محصول سایز کاربرد
201306390071 63 B

سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله

کد محصول سایز کاربرد
2001311045054 63*110 BD

سه راهی 45 درجه سه سر کوپله

کد محصول سایز کاربرد
201306345061 63 B
201311045062 110 BD