اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی

سه راهی 90 درجه

کد محصول سایز کاربرد
40 B
50 B
200306390066 63 B
200307590067 75 BD
200309090068 90 BD
200311090069 110 BD
200312590070 125 BD

سه راهی 45 درجه

کد محصول سایز کاربرد
40 B
50 B
200306345055 63 B
200307545056 75 BD
200309045057 90 BD
200311045058 110 BD
200312545059 125 BD
200316045060 160 BD

سه راهی خم دریچه بازدید

کد محصول سایز کاربرد
200511087073 110 BD

سه راهی خم

کد محصول سایز کاربرد
200511087074 110 BD

سه راهی دریچه بازدید

کد محصول سایز کاربرد
200511090077 110 BD

سه راه 45 درجه دو سر کوپله جدید

کد محصول سایز کاربرد
200306345223 63 B
200311045224 110 BD

سه راه 90 درجه دو سر کوپله جدید

کد محصول سایز کاربرد
200311090225 110 BD