اتصالات فاضلابی چسبی - سوکت

سوکت ترمز دار

کد محصول سایز کاربرد
40 B
50 B
200706300034 63 B
200707500035 75 BD
200709000036 90 BD
200711000037 110 BD
200712500038 125 BD
200716000039 160 BD

سوکت ترمز دار جدید

کد محصول سایز کاربرد
200706300220 63 B
200711000221 110 BD

سوکت بدون ترمز

کد محصول سایز کاربرد
200706300040 63 B
200706300040 63 B

سوکت بدون ترمز جدید

کد محصول سایز کاربرد
200711000227 110 BD