اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی

چهار راهی

کد محصول سایز کاربرد
201611045076 110 BD