اتصلات فاضلابی چسبی - زانو


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
B 3 63 2012063045 زانو 45 درجه دو سر کوپه
BD 3/2 110 2012011045 زانو 45 درجه دو سر کوپه
B 3 63 2001063045 زانو 45 درجه
BD 3 90 2001090045 زانو 45 درجه
BD 3/2 110 2001110045 زانو 45 درجه
BD 3/2 125 2001125045 زانو 45 درجه
B 3 63 2001063090 زانو 90 درجه
BD 3 90 2001090090 زانو 90 درجه
BD 3/2 110 2001110090 زانو 90 درجه
BD 3/2 125 2001125090 زانو 90 درجه


اتصلات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
BD 3 90*63 2004906345 سه راهی تبدیل 45 درجه
BD 3/2 110*63 2004110631 سه راهی تبدیل 45 درجه
BD 3/2 110*90 2004110901 سه راهی تبدیل 45 درجه
BD 3/2 125*110 2004125101 سه راهی تبدیل 45 درجه
BD 3/2 160*125 2004160251 سه راهی تبدیل 45 درجه
BD 3/2 110*63 2013110631 سه راهی 45 درجه 3 سر کوپل
B 3 63 2003063045 سه راهی 45 درجه
BD 3 90 2003090045 سه راهی 45 درجه
BD 3/2 110 2003110045 سه راهی 45 درجه
BD 3/2 125 2003125045 سه راهی 45 درجه
BD 3 90*36 2004906390 سه راهی تبدیل 90 درجه
BD 3/2 110*63 2004110632 سه راهی تبدیل 90 درجه
BD 3/2 110*90 2004110902 سه راهی تبدیل 90 درجه
B 3 63 2003063090 سه راهی 90 درجه
BD 3 90 2003090090 سه راهی 90 درجه
BD 3/2 110 2003110090 سه راهی 90 درجه
BD 3/2 110 2006110000 رابطه دریچه بازدید
BD 3/2 110*90 2005110875 سه راهی خم دریچه بازدید


اتصلات فاضلابی چسبی - سیفون


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
B 3 63 2010063135 سیفون پایه دار
BD 3 75 2002075135 سیفون معمولی
BD 3 90 2002090135 سیفون معمولی
BD 3/2 110*110 2002110110 سیفون معمولی
BD 3/2 125*110 2010125110 سیفون پایه دار بلند


اتصلات چسبی - سوکت


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
B 3 63 2007063002 سوکت بدون ترمز
BD 3/2 110 2007110002 سوکت بدون ترمز
B 3 63 2007063001 سوکت ترمز دار
BD 3 75 2007075001 سوکت ترمز دار
BD 3 90 2007090001 سوکت ترمز دار
BD 3/2 110 2007110001 سوکت ترمز دار
BD 3/2 125 2007125001 سوکت ترمز دار


اتصلات فاضلابی چسبی - تبدیل


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
BD 3 90*63 2008090063 تبدیل
BD 3/2 110*63 2008110063 تبدیل
BD 3/2 110*90 2008110090 تبدیل
BD 3/2 125*110 2008125110 تبدیل


اتصلات فاضلابی چسبی - درپوش


موارد مصرفی ضخامت قطر خارجی(mm) کد محصول نام محصول
B 3 63 2009063002 درپوش
BD 3 90 200909002 درپوش
BD 3/2 110 2009110002 درپوش
BD 3/2 125 2009125001 درپوش