سبد خرید
پیشنهادهای لحظه‌ای برای شما

زانو 90-63

۱۸,۳۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*110

۵۵,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-40

۲۴۳,۸۰۰ تومان

سیفون 63 پایه دار

۲۳,۸۰۰ تومان

زانو 90-160

۱۱۹,۸۰۰ تومان

سه راهی 45-63

۳۰,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-90

۵۸۹,۸۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/2-110

۴۷۱,۰۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*90

۳۸,۹۰۰ تومان

سه راهی 45-160

۱۹۴,۰۰۰ تومان

سوکت 160 ترمز دار

۵۲,۳۰۰ تومان

زانو 45-90 دوسر کوپل

۳۱,۰۰۰ تومان

زانو خم 87/5 - 110

۵۹,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-125

۸۶۲,۰۰۰ تومان

سوکت 63 ترمزدار

۱۱,۹۰۰ تومان

سه راهی 90-90

۴۷,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4/9-200

۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوکت 90 ترمزدار

۱۹,۴۰۰ تومان

سه راهی 90-110

۶۴,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-63

۳۹۵,۶۰۰ تومان

کلاهک دوکاره

۴۵,۹۰۰ تومان

سیفون 110-125 پایه داربلند

۸۲,۹۰۰ تومان

سیفون 90 معمولی

۵۳,۶۰۰ تومان

سه راهی 45-125

۱۱۱,۵۰۰ تومان

سوکت 63بدون ترمز

۱۱,۹۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 3/2-160

۹۹۹,۰۰۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل63

۱۸,۲۰۰ تومان

سه راهی 90درجه سه سر کوپل63

۲۶,۹۰۰ تومان

زانو 90-90 دو سر کوپل

۳۶,۷۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/5-63

۳۳۹,۵۰۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل110

۴۶,۹۰۰ تومان

درپوش 90

۱۵,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*90

۴۳,۳۵۰ تومان

زانو 45-125

۵۱,۶۰۰ تومان

سه راهی 45-110

۸۳,۹۰۰ تومان

زانو 45-90

۲۷,۴۰۰ تومان

زانو 45-160

۹۸,۷۰۰ تومان

سوکت 75ترمزدار

۱۴,۸۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/9*63

۲۲۹,۴۰۰ تومان

سه راهی45 درجه سه سر کوپل 110

۸۹,۹۰۰ تومان

سوکت 110 ترمز دار

۲۷,۹۰۰ تومان

سوکت 125ترمزدار

۳۲,۱۰۰ تومان

تبدیل 63-110

۲۶,۹۰۰ تومان

تبدیل 110-125

۳۶,۷۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-200

۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان

زانو 45-110

۳۹,۹۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/5-125

۶۲۱,۰۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-110*160

۱۳۶,۷۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/7-110

۶۳۱,۰۰۰ تومان

درپوش 110

۲۲,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/8-90

۵۳۹,۵۰۰ تومان

سیفون 110-110 پایه دار

۷۵,۸۰۰ تومان

تبدیل 90-110

۲۹,۷۰۰ تومان

تبدیل 63-90

۲۰,۵۰۰ تومان

درپوش 125

۳۴,۳۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 3 سر کوپل 45- 63*11 ...

۶۲,۹۰۰ تومان

زانو 90-125

۶۱,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-110

۷۶۴,۵۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/8-90

۳۳۵,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-50

۳۰۹,۳۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*110

۹۸,۷۰۰ تومان

سه راهی 45درجه سه سر کوپل 63

۳۵,۸۰۰ تومان

زانو 90-90

۳۴,۴۰۰ تومان

درپوش 63

۸,۶۰۰ تومان

زانو 90-110

۴۷,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-160

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

رابط دریچه بازدید 110

۵۶,۲۰۰ تومان

زانو 90درجه دو سر کوپل63

۱۹,۸۰۰ تومان

زانو 45-63

۱۴,۸۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*110

۴۸,۲۰۰ تومان

سه راهی خم 87.5*110

۸۳,۹۰۰ تومان

سه راهی دریچه بازدید 90-110

۹۳,۱۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-90*110

۶۷,۷۰۰ تومان

سوکت بدون ترمز 110

۲۷,۹۰۰ تومان

سیفون 75 معمولی

۴۳,۵۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-90*110

۷۳,۵۰۰ تومان

سه راهی 90-63

۲۳,۹۰۰ تومان

سه راهی 45-90

۵۸,۳۰۰ تومان

سوکت 90بدون ترمز

۱۹,۴۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*160

۱۵۹,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-75

۴۸۷,۶۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/4-40

۲۱۷,۹۰۰ تومان

فقط چهار محصول را میتوانید انتخاب کنید
انصراف

آیا مایل به حذف این کالا هستید؟

بله خیر