سبد خرید
پیشنهادهای لحظه‌ای برای شما

زانو خم 87/5 - 110

۴۲,۳۰۰ تومان

سیفون 90 معمولی

۳۵,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-90

۳۶۲,۸۰۰ تومان

سه راهی 45-90

۳۸,۹۰۰ تومان

زانو 90-125

۴۲,۲۵۰ تومان

زانو 45-160

۶۷,۲۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-40

۱۴۹,۸۰۰ تومان

تبدیل 63-110

۱۹,۷۰۰ تومان

سوکت 90 ترمزدار

۱۲,۹۵۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-160

۸۹۲,۰۰۰ تومان

زانو 45-90

۱۸,۹۵۰ تومان

زانو 90-90 دو سر کوپل

۲۴,۷۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/5-63

۲۱۱,۷۰۰ تومان

درپوش 125

۲۳,۹۵۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/8-90

۳۳۴,۹۰۰ تومان

زانو 90-160

۷۹,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-50

۱۹۶,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-75

۳۱۱,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/4-40

۱۳۳,۹۰۰ تومان

سه راهی 45درجه سه سر کوپل 63

۲۴,۲۰۰ تومان

زانو 45-110

۲۷,۸۰۰ تومان

سوکت 160 ترمز دار

۳۴,۵۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*110

۳۶,۹۵۰ تومان

سه راهی 45-110

۵۵,۸۰۰ تومان

سوکت 125ترمزدار

۲۱,۲۰۰ تومان

زانو 45-90 دوسر کوپل

۲۰,۳۵۰ تومان

سه راهی تبدیل 3 سر کوپل 45- 63*11 ...

۴۳,۵۰۰ تومان

سوکت 63 ترمزدار

۷,۹۳۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/8-90

۲۰۶,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*90

۳۰,۳۸۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/2-110

۲۹۹,۵۰۰ تومان

زانو 90-110

۳۱,۹۵۰ تومان

درپوش 90

۱۰,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*160

۱۱۲,۸۰۰ تومان

زانو 90-63

۱۲,۷۰۰ تومان

سیفون 75 معمولی

۳۱,۷۰۰ تومان

سوکت 75ترمزدار

۹,۹۰۰ تومان

سوکت 110 ترمز دار

۱۶,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-110

۴۶۹,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-125

۵۵۵,۵۰۰ تومان

سه راهی 45-125

۷۸,۷۰۰ تومان

کلاهک دوکاره

۳۰,۲۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4/9-200

۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/7-110

۳۹۴,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-90*110

۴۹,۶۵۰ تومان

سوکت 63بدون ترمز

۷,۹۳۰ تومان

سه راهی 90-110

۴۶,۸۰۰ تومان

تبدیل 90-110

۱۹,۹۹۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*90

۲۶,۳۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 3/2-160

۶۵۸,۰۰۰ تومان

تبدیل 63-90

۱۳,۷۹۰ تومان

سه راهی 45-63

۲۰,۴۸۰ تومان

سوکت بدون ترمز 110

۱۶,۹۰۰ تومان

سه راهی خم 87.5*110

۵۵,۸۰۰ تومان

تبدیل 110-125

۲۳,۹۵۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-63

۲۴۷,۹۰۰ تومان

درپوش 63

۵,۶۵۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل63

۱۲,۷۰۰ تومان

سه راهی 90-90

۳۲,۱۰۰ تومان

زانو 90درجه دو سر کوپل63

۱۲,۹۵۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*110

۶۹,۸۰۰ تومان

سه راهی 45-160

۱۲۷,۸۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/5-125

۳۸۳,۵۰۰ تومان

سیفون 63 پایه دار

۱۶,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*110

۳۰,۸۰۰ تومان

رابط دریچه بازدید 110

۳۶,۲۰۰ تومان

زانو 45-63

۱۱,۲۶۰ تومان

سه راهی45 درجه سه سر کوپل 110

۶۴,۲۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/9*63

۱۴۸,۵۰۰ تومان

سه راهی 90درجه سه سر کوپل63

۱۸,۲۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-110*160

۸۹,۷۰۰ تومان

سیفون 110-110 پایه دار

۶۱,۸۰۰ تومان

درپوش 110

۱۴,۹۰۰ تومان

سوکت 90بدون ترمز

۱۲,۹۵۰ تومان

سه راهی دریچه بازدید 90-110

۶۱,۴۰۰ تومان

زانو 90-90

۲۱,۹۰۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل110

۳۱,۴۰۰ تومان

سه راهی 90-63

۱۶,۹۰۰ تومان

زانو 45-125

۳۴,۹۵۰ تومان

سیفون 110-125 پایه داربلند

۶۵,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-200

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-90*110

۴۳,۹۰۰ تومان

فقط چهار محصول را میتوانید انتخاب کنید
انصراف

آیا مایل به حذف این کالا هستید؟

بله خیر