سبد خرید
پیشنهادهای لحظه‌ای برای شما

لوله فاضلابی سایز 3-50

۹۵,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-110*160

۴۵,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-200

۵۱۹,۰۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*110

۱۹,۹۵۰ تومان

زانو 90-125

۲۱,۹۰۰ تومان

سه راهی 90-90

۱۷,۵۰۰ تومان

زانو 45-63

۵,۹۵۰ تومان

سه راهی خم 87.5*110

۲۹,۹۰۰ تومان

سوکت 125ترمزدار

۱۱,۲۰۰ تومان

سه راهی دریچه بازدید 90-110

۲۹,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/8-90

۱۶۲,۹۰۰ تومان

سه راهی 45-125

۳۹,۸۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/9*63

۷۵,۹۰۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل63

۶,۸۵۰ تومان

درپوش 125

۱۲,۸۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 3 سر کوپل 45- 63*11 ...

۲۳,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/4-40

۶۴,۹۰۰ تومان

سه راهی 45درجه سه سر کوپل 63

۱۲,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-125

۲۶۹,۸۰۰ تومان

زانو 90-90 دو سر کوپل

۱۲,۹۰۰ تومان

زانو 45-90

۹,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-63

۱۲۰,۹۰۰ تومان

سیفون 63 پایه دار

۸,۹۰۰ تومان

سه راهی 45-160

۶۴,۷۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/5-125

۲۰۳,۹۰۰ تومان

زانو 90درجه دو سر کوپل63

۶,۹۰۰ تومان

سیفون 90 معمولی

۱۹,۹۰۰ تومان

زانو خم 87/5 - 110

۲۱,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-90*110

۲۵,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4/9-200

۶۳۹,۰۰۰ تومان

درپوش 90

۵,۸۰۰ تومان

سوکت 90بدون ترمز

۶,۸۰۰ تومان

کلاهک دوکاره

۱۵,۹۰۰ تومان

سوکت 90 ترمزدار

۶,۸۰۰ تومان

زانو 45-90 دوسر کوپل

۱۱,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 4-160

۴۳۵,۰۰۰ تومان

سیفون 110-125 پایه داربلند

۳۵,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-40

۷۹,۰۰۰ تومان

زانو 45-160

۳۳,۹۰۰ تومان

سیفون 75 معمولی

۱۷,۶۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-90

۱۷۶,۸۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*160

۵۸,۵۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-90*110

۲۳,۵۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 2/2-110

۱۵۶,۹۰۰ تومان

سه راهی 90درجه سه سر کوپل63

۹,۹۰۰ تومان

سه راهی45 درجه سه سر کوپل 110

۳۳,۸۰۰ تومان

تبدیل 63-90

۶,۹۵۰ تومان

سه راهی 90-63

۸,۹۰۰ تومان

رابط دریچه بازدید 110

۱۹,۵۰۰ تومان

زانو 90-110

۱۷,۶۰۰ تومان

درپوش 63

۲,۹۵۰ تومان

درپوش 110

۷,۹۰۰ تومان

سوکت 75ترمزدار

۵,۳۰۰ تومان

سوکت 160 ترمز دار

۱۷,۵۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/7-110

۱۹۱,۸۰۰ تومان

زانو 90-160

۳۹,۸۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*110

۱۶,۵۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-63*90

۱۶,۴۰۰ تومان

زانو 45-110

۱۴,۹۵۰ تومان

سه راهی 45-90

۱۹,۹۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 2/5-63

۱۰۲,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 45-125*110

۳۶,۵۰۰ تومان

زانو 45درجه دو سر کوپل110

۱۶,۵۰۰ تومان

سه راهی 90-110

۲۴,۸۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 3/2-160

۳۳۹,۰۰۰ تومان

سوکت 63 ترمزدار

۳,۹۵۰ تومان

سوکت 63بدون ترمز

۳,۹۵۰ تومان

سه راهی 45-110

۲۹,۸۰۰ تومان

تبدیل 110-125

۱۲,۸۰۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3/2-110

۲۲۹,۸۰۰ تومان

سوکت بدون ترمز 110

۸,۹۵۰ تومان

سه راهی 45-63

۱۰,۹۰۰ تومان

تبدیل 63-110

۹,۹۰۰ تومان

زانو 45-125

۱۸,۷۰۰ تومان

زانو 90-90

۱۲,۵۰۰ تومان

تبدیل 90-110

۱۰,۵۰۰ تومان

زانو 90-63

۶,۷۰۰ تومان

لوله هواکشی سایز 1/8-90

۱۰۵,۹۰۰ تومان

سه راهی تبدیل 90-63*90

۱۳,۹۰۰ تومان

سوکت 110 ترمز دار

۸,۹۵۰ تومان

لوله فاضلابی سایز 3-75

۱۵۱,۹۰۰ تومان

سیفون 110-110 پایه دار

۳۲,۹۰۰ تومان

فقط چهار محصول را میتوانید انتخاب کنید
انصراف

آیا مایل به حذف این کالا هستید؟

بله خیر